Контрольные кабели

  • YKSY, YKSY-zo, YnKSYn-A, (B), (C),YeKSY 0,6/1kV
  • YKSYFtly, YKSYFtly-zo, YnKSYnFtlyn-A, (B), (C), YeKSYFtlye 0,6/1kV
  • YKSYFoy, YKSYFoy-zo, YnKSYnFoyn-A, (B), (C), YeKSYFoye 0,6/1kV